Regulamin

REGULAMIN USŁUG PRINTROOM OMNI3D

USŁUGA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Podstawowe informacje

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy zasad składania i realizacji Zamówień na zakup Usług PrintRoom.

1.2. Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży Usług, których specyfikacja i cena wynikają z informacji przesłanej Klientowi w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta (dalej także: Zapytanie) złożone drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem http://printroom.omni3d.com/ lub skierowane bezpośrednio na adres printroom@omni3d.com lub sales@omni3d.com .

1.3. Usługodawcą w rozumieniu Regulaminu jest podmiot OMNI3D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-758) przy ul. GARBARY 64, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Gospodarczego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000464678, posiadająca następujące numery NIP: 7831700117 oraz Regon: 302451039, kapitał zakładowy: 60.250,00 zł.

1.4. Klientem w rozumieniu Regulaminu jest osoba prawna lub fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i zamawiająca usługę wydruku 3D za pośrednictwem PrintRoom w związku z tą działalnością.

2. Zamówienie usługi

2.1. Zapytanie ofertowe należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://printroom.omni3d.com/ poprzez jego wypełnienie i wybranie opcji „Wyślij” albo skierować bezpośrednio na adres: printroom@omni3d.com lub sales@omni3d.com, ze wskazaniem wszystkich danych wymaganych w ramach powyższego formularza, w tym z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem PrintRoom oraz o akceptacji jego treści.

2.2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, Usługodawca przesyła Informację zawierającą specyfikację, cenę i czas realizacji. Podstawą do realizacji zamówienia jest jednoznaczna akceptacja warunków jego realizacji, które Usługodawca określił w Informacji. Akceptacja następuje w formie korespondencji elektronicznej poprzez udzielenie odpowiedzi potwierdzającej na adres, z którego otrzymano Informację. Akceptacja z zastrzeżeniem dodatkowego warunku uważana jest za kolejne zapytanie ofertowe i wymaga udzielenia ponownej Informacji oraz jej ponownego zaakceptowania.

2.3. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest warunkiem złożenia skutecznego zapytania ofertowego. Akceptacja Regulaminu następuję poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy przesyłaniu formularza lub przesłania oświadczenia o akceptacji Regulaminu w treści wiadomości email.

2.4. Wszelkie pytania dotyczące treści niniejszego Regulaminu należy kierować na adres: printroom@omni3d.com

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji

3.1. Przedmiotem Zamówienia jest wydruk ilości egzemplarzy określonych w zapytaniu ofertowym na warunkach niniejszego Regulaminu oraz Informacji nadesłanej przez Usługodawcę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta.

3.2. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje z chwilą nadesłania przez Klienta dowodu opłacenia faktury pro forma, którą otrzymał od Usługodawcy po akceptacji Informacji. Uiszczenie płatności jest równoznaczne z akceptacją parametrów, ceny oraz innych warunków zamówienia określonych w Informacji.

4. Główne obowiązki Usługodawcy

4.1. Usługodawca zobowiązany jest do wykonania wydruku trójwymiarowego w ilości egzemplarzy wskazanej w zapytaniu ofertowym Klienta na warunkach określonych w Informacji nadesłanej w odpowiedzi na to zapytanie jak i w niniejszym Regulaminie (dalej także: „Egzemplarze”). Usługodawca dołoży zwykłej staranności w celu zapewnienia zgodności egzemplarzy wydruku z oczekiwaniami Klienta. Egzemplarze wydruku trójwymiarowego mogą być transportowane do Klienta lub odebrane osobiście w siedzibie Usługodawcy. Transport odbywa się na koszt i ryzyko Klienta.

4.2. Własność egzemplarzy wydruku przechodzi na Klienta z chwilą ich faktycznego podjęcia w siedzibie Usługodawcy lub faktycznego odbioru od przewoźnika. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Usługodawca nie odpowiada za przydatność egzemplarzy wydruku do celów zamierzonych przez Klienta. Klient zobowiązany jest do oceny przydatności materiału wykonania egzemplarzy, a także ich formy do procesów produkcyjnych, technologicznych i użytkowych, którym zamierza je poddać, a w szczególności zapewnić, że będą wykorzystywane wyłącznie w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu osób fizycznych oraz zgodny z normami powszechnie obowiązującego prawa.

4.3. Wykorzystanie egzemplarzy wydruku następuje na wyłączną odpowiedzialność Klienta, który, akceptując niniejszy Regulamin, uwalnia Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności, związanej z ich użyciem i zobowiązuje się do niezwłocznej spłaty wszelkich roszczeń, które na jakiejkolwiek podstawie mogłyby zostać zasądzone od Usługodawcy na rzecz osób trzecich, w związku z wykorzystaniem egzemplarzy wydruku w jakimkolwiek celu.

4.4. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient zapewnia, że jest uprawiony do posługiwania się wzorem użytkowym lub projektem stanowiącym podstawę dla wykonania egzemplarzy wydruku przez Usługodawcę, a w szczególności do powielania i modyfikowania wskazanego wzoru/projektu oraz do wykorzystania go w ramach działalności swojego przedsiębiorstwa w sposób przez siebie zamierzony. Klient uwalnia Usługodawcę od wszelkiej odpowiedzialności jaka mogłaby powstać wskutek naruszenia praw własności przemysłowej lub praw autorskich w związku z wykonaniem egzemplarzy wydruku i zobowiązuje się do niezwłocznej spłaty wszelkich roszczeń, które, na jakiejkolwiek podstawie, mogłyby zostać zasądzone od Usługodawcy na rzecz osób trzecich w związku z naruszeniem wyżej wymienionych praw wskutek spełnienia przez Usługodawcę świadczeń określonych niniejszym Regulaminem.

5. Termin na wykonanie Egzemplarzy wydruku

5.1. Usługa zostanie wykonana w terminie określonym w Informacji. Jeżeli nastąpi przekroczenie terminu realizacji, Usługodawca poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości email.

5.2. W wypadku, gdy Usługodawca nie zrealizuje wydruku egzemplarzy w podanym w Informacji terminie Klient ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez przesłanie informacji o odstąpieniu zgodnie z §13. W wypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwróci Klientowi wpłaconą kwotę, z zastrzeżeniem § 12 punkt 12.1.

5.3. Czas realizacji jest liczony od dnia następnego po dacie przesłania dowodu opłacenia faktury pro forma przez Usługobiorcę.

6. Forma płatności

6.1. Opłacenie wartości Zamówienia następuje przelewem na numer konta bankowego wskazanego na fakturze pro forma.

6.2. Numer Faktury należy wskazać w tytule przelewu.

7. Od kiedy istnieje umowa

Umowa istnieje od momentu zaakceptowania przez Klienta warunków przedstawionych w Informacji.

8.  Dodatkowe informacje o umowie

8.1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

8.2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umów podlegających niniejszemu Regulaminowi jest sąd ogólnej właściwości Usługodawcy.

 9. Szczególne prawo do odstąpienia

9.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Kwota ceny wpłacona przez Klienta podlega w takim wypadku niezwłocznemu zwrotowi na konto bankowe, z którego została przesłana. Oświadczenie o odstąpieniu uważane jest za złożone z chwilą wysłania wiadomości e-mail o tej treści na adres, z którego Usługodawca otrzymał zamówienie ofertowe lub potwierdzenie warunków zawartych w Informacji, chyba, że Klient zgłosił zmianę adresu e-mail wskazując w tytule wiadomości numer zamówienia z dopiskiem „zmiana adresu”.

9.2. Wiadomość uważa się za doręczoną w dniu wysłania, niezależnie od dnia jej faktycznego odbioru i zapoznania się z jej treścią przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta niezgłoszona w sposób określony powyżej, skutkuje fikcją doręczenia oświadczenia o odstąpieniu na dotychczasowy adres, chociażby odebranie wiadomości z tego adresu nie było możliwe. Usługodawca nie odpowiada za następstwa odstąpienia od umowy w sposób określony powyżej, w szczególności nie jest zobowiązany do naprawienia wynikłej stąd szkody, w tym do zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Klienta.

10. Przekazanie egzemplarzy wydruku

Egzemplarze są dostarczane Klientowi na koszt i ryzyko Klienta za pośrednictwem Kuriera, lub w drodze odbioru osobistego w siedzibie Usługodawcy. Sposób odbioru określany jest w Informacji wysyłanej przez Usługodawcę. Usługodawca jest uprawniony do swobodnego wyboru przewoźnika lub spedytora i do złożenia zamówienia transportowego w imieniu i na rzecz Klienta według obowiązujących u niego stawek za usługi przewozowe lub spedycyjne.

11.  Nieodebranie egzemplarzy

11.1. Bezskuteczność doręczenia zachodzi, gdy Egzemplarze będące przedmiotem danego Zamówienia nie zostały podjęte przez Klienta pomimo ich prawidłowego dostarczenia przez Kuriera.

11.2. Bezskuteczność doręczenia Egzemplarzy skutkuje możliwością ich odbioru w siedzibie Usługodawcy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia bezskutecznej próby doręczenia.

12.  Skutki nieodebrania Egzemplarzy

12.1. Nieodebranie Egzemplarzy w terminie określonym w punkcie 11.2. upoważnia Usługodawcę do oddania ich na przechowanie na koszt i ryzyko Klienta lub do ich odpłatnego przechowania za cenę 5 zł / m3 kubatury elementu/ 24 godziny. Nieodebranie Egzemplarzy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu odbioru określonego w punkcie 11.2. uprawnia Usługodawcę do zutylizowania egzemplarzy na koszt Klienta lub do ich zachowania z możliwością dalszej sprzedaży. Niezależnie od powyższego, nieodebranie Egzemplarzy w terminie 30 dni od dnia upływu terminu odbioru określonego w punkcie 11.2. uprawnia Usługodawcę do zachowania kwoty ceny uiszczonej za wydruk Egzemplarzy tytułem kary umownej za niepodjęcie prawidłowo zaofiarowanego towaru. Zapłata kary umownej nie wyłącza i nie ogranicza prawa Usługodawcy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych w zakresie w jakim nie pokrywa ich kwota faktycznie uiszczona tytułem kary.

12.2. Wydanie Egzemplarzy Klientowi w ramach odbioru osobistego, ustalonego w umowie lub zaistniałego w związku z bezskutecznością doręczenia wymaga okazania dowodu uiszczenia opłaty tytułem danego zamówienia oraz dowodu osobistego osoby, która zgłosiła się po odbiór.

12.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania Egzemplarzy osobie, która nie okazuje dokumentów określonych w punkcie 12.2. powyżej.

13.  Kontakt

Umowa sprzedaży zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu jest umową zawartą na odległość, której Strony kontaktują się w niżej określony sposób:

a) przy czynności złożenia zapytania ofertowego przez Klienta – za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie http://printroom.omni3d.com/ poprzez jego wypełnienie i wybranie opcji „Wyślij” lub skierowanie zapytania bezpośrednio na adres: printroom@omni3d.com lub sales@omni3d.com, ze wskazaniem wszystkich danych wymaganych w ramach powyższego formularza, w tym z oświadczeniem o zapoznaniu się z Regulaminem PrintRoom oraz o akceptacji jego treści;

b) przy czynnościach rejestracji zamówienia przez Usługodawcę i przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcy do realizacji – za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy czym wiadomości od Usługodawcy będą wychodziły z adresów w domenie omni3d.com lub omni3d.net na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w elektronicznym formularzu zapytania, lub z którego zapytanie nadeszło;

c) przy wszystkich pozostałych czynnościach związanych z wykonaniem umowy, a także we wszelkiej innej komunikacji Klienta ze Usługodawcą- za pośrednictwem adresów: printroom@omni3d.com lub sales@omni3d.com;

d) w sprawach związanych z zagadnieniami o charakterze technicznym printroom@omni3d.com.

14.  Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

14.1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku ze składaniem Zamówień jest Usługodawca. Dane osobowe osób działających w imieniu Klientów lub będących Klientami przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn.zm.).

14.2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w zakresie wymaganym przez formularz Zapytania uniemożliwia złożenie Zapytania.

14.3. Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych Usługodawcy, do żądania ich zmiany oraz do żądania ich natychmiastowego usunięcia.